top of page
adam-wilson-I2f5BbeXPVY-unsplash.jpg
Lieven De Schrijver

De droom om een eigen biertje te produceren begon als hobby op de zolderkamer. Na enkele experimenten, het ene al lekkerder dan het andere, kwam Lieven uit bij het recept dat nu het Fameus bier is.

Sinds 2021 wordt het Fameus bier gebrouwen, gerijpt en gegist, en is klaar om het Pajottenland te veroveren.

‘T Payottenland,
Gelyk het van oudtyds gestaen en gelegen is. In ‘t midden van Belgie, aen het hert der Brabandsche provincie, ligt eene landstreek die God van oudtyds bezocht en meteen genadig ook aenzien heeft.
De bewooners dezes gewests, met de vorstelyke prinsen van Gaesbeek aen hun hoofd, bekleedden dikmaels eeneder eerstse plaetsen in het hertogdom van Braband, enmaekten veel gerucht in onze nederlandsche geschiedenis. Niet alleen muntten zy uyt door hunne vroege ontwikkeling uyt eenen vlaemsch-belgischen stam, door hunne nyverheyd en welhebbendheyd, maer vooral door de trouw en den moed waer mede zy ten allen tyde den
vaderlandschen grond verdedigden. Daerom ontvingen zy ook eenen doorluchtigen naem, den schoonsten waerop zich ooyt een volk had beroemd, dien van Payotten of Patriotten, dat is, ‘s landverdedigers, vaderlandsminnaers
bottom of page